Under de senaste åren har koldioxidmarknader dykt upp som ett sätt att uppmuntra jordbrukare att minska sina utsläpp genom att införa hållbara jordbruksmetoder. För att delta på koldioxidmarknaderna måste jordbrukarna dock visa att de är additionalitet, ett begrepp som är avgörande för att se till att koldioxidkrediterna representerar verkliga, ytterligare utsläppsminskningar.

Med additionalitet avses att ett projekt måste leda till utsläppsminskningar eller -upptag som är ytterligare än vad som skulle ha skett om projektet inte hade genomförts. Med andra ord måste projektet innebära en verklig och mätbar minskning av utsläppen som inte skulle ha skett ändå. Detta är viktigt eftersom koldioxidkrediter utan additionalitet inte skulle representera en verklig minskning av utsläppen och koldioxidmarknadernas effektivitet när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser skulle äventyras.

Maximilien T. Scharner, Unsplash

För jordbrukare krävs det en noggrann bedömning av baseline-utsläppsscenariot, dvs. den utsläppsnivå som skulle ha uppstått om projektet inte hade funnits. Detta görs vanligtvis genom användning av standardiserade metoder och verktyg för att uppskatta utsläppsminskningar och jämföra olika investeringsscenarier.

Additionalitet är ett kritiskt begrepp i jordbruket för deltagande på koldioxidmarknaden och för att se till att koldioxidkrediterna representerar verkliga och ytterligare utsläppsminskningar. Jordbrukarna måste noggrant utvärdera sina basutsläpp och visa att deras projekt är ekonomiskt lönsamt utan intäkter från koldioxidkrediter. Genom att införa hållbara jordbruksmetoder och delta i projekt för koldioxidkompensation kan jordbrukarna inte bara minska sitt koldioxidavtryck utan också dra nytta av ytterligare intäktsströmmar och kostnadsbesparingar.

Plattformen Perfect Farm kan underlätta deltagandet på koldioxidmarknaden genom att koppla samman jordbrukare med experter på koldioxidmarknaden och tjänsteleverantörer som kan hjälpa dem att navigera i denna komplexa process. Detta inkluderar hjälp med projektutformning, övervakning, mätning, verifiering och certifiering av koldioxidkrediter.

Kolla in det här:

VCS-verktyg för demonstration och bedömning av additionalitet inom VCS jordbruk, skogsbruk och
Annan markanvändning (AFOLU) Projektverksamhet: https://verra.org/wp-content/uploads/2017/11/VT0001v3.0.pdf

VCS Standard för jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning (AFOLU) fastställer kraven för kvantifiering, certifiering och verifiering av minskningar och upptag av växthusgasutsläpp från projekt inom jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning. Standarden är utformad för att se till att sådana projekt är verkliga, kompletterande, mätbara, permanenta, oberoende verifierade och transparenta. Den ger vägledning om användningen av olika metoder för att kvantifiera utsläppsminskningar och upptag samt krav på övervakning, rapportering och verifiering. Överlag syftar standarden till att främja hållbar markanvändning och stödja övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.