Landbruget er blevet udpeget som en kritisk sektor, der har potentiale til at få en betydelig indvirkning på reduktionen af kulstofemissioner. Efterhånden som verden bliver mere og mere opmærksom på klimaændringernes konsekvenser, søger flere industrier efter måder at reducere deres CO2-fodaftryk på. Især landbrugssektoren bidrager i høj grad til klimaændringerne. Ifølge den seneste rapport fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) stammer 22 % af de globale drivhusgasemissioner i øjeblikket fra landbrug, skovbrug og arealanvendelse.

Ved at få flere landbrug til at deltage i det frivillige CO2-marked kan vi således bidrage til at bekæmpe klimaændringerne og samtidig støtte vores landbrugeres økonomiske levedygtighed.

De frivillige CO2-markeder bliver et stadig vigtigere redskab for bæredygtig finansiering, fordi de giver virksomhederne mulighed for at investere i bæredygtige projekter, der reducerer drivhusgasemissionerne. Ved at købe CO2-kreditter fra disse projekter kan virksomheder derfor opveje deres eget CO2-fodaftryk og vise deres engagement i at reducere deres miljøpåvirkning.

Frivillige CO2-markeder giver også bæredygtige projekter mulighed for at få finansiering, som måske ikke er tilgængelig gennem traditionelle finansieringsmekanismer. Ved at tilvejebringe en indtægtskilde til bæredygtige projekter kan CO2-markederne bidrage til at fremskynde overgangen til en mere CO2-neutral økonomi.

I landbrugets tilfælde kan emissionsreduktionerne omfatte praksis som f.eks. reduktion af jordbearbejdning, plantning af dækafgrøder, anvendelse af mere effektive vandingssystemer, metanreducerende fodertilsætningsstoffer og installation af biogasanlæg for blot at nævne nogle få. Ved hjælp af frivillig deltagelse i CO2-markedet kan landbrugerne få en ny indtægtskilde for deres afbødningsindsats. Dette kan fungere som en finansieringsarm for de nødvendige initialinvesteringer og støtte deres bedrifters økonomiske levedygtighed på lang sigt, hvilket er særlig vigtigt i lyset af de udfordringer, som landbrugerne står over for, f.eks. lave råvarepriser og høje omkostninger til input.

For at få flere landbrug ind på det frivillige CO2-marked vil det kræve samarbejde mellem landbrugere, formidlere på CO2-markedet og købere at etablere gennemsigtige og retfærdige prisstrukturer. Med den rette støtte og de rette incitamenter kan flere landbrug deltage i disse markeder og fremme bæredygtige og økonomisk levedygtige landbrugspraksis og samtidig tage fat på det presserende problem med klimaændringer.

The Perfect Farm hjælper som formidlere på CO2-markedet landmænd med at navigere i denne komplekse proces for at fremme et robust og retfærdigt system for alle involverede interessenter.

Landmænd og investorer, der er interesserede i at deltage i det frivillige CO2-marked? Kontakt os her for at komme i gang.