Jordbruket har identifierats som en kritisk sektor som har potential att göra en betydande insats för att minska koldioxidutsläppen. I takt med att världen blir alltmer medveten om klimatförändringarnas effekter söker fler branscher efter sätt att minska sitt koldioxidavtryck. Särskilt jordbrukssektorn bidrar i hög grad till klimatförändringarna. Enligt den senaste rapporten från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) kommer 22 procent av de globala utsläppen av växthusgaser just nu från jordbruk, skogsbruk och markanvändning.

Genom att få in fler jordbruk på den frivilliga koldioxidmarknaden kan vi bidra till att bekämpa klimatförändringarna samtidigt som vi stöder våra jordbrukares ekonomiska livskraft.

De frivilliga koldioxidmarknaderna blir ett allt viktigare verktyg för hållbar finansiering eftersom de erbjuder en mekanism för företag att investera i hållbara projekt som minskar utsläppen av växthusgaser. Genom att köpa koldioxidkrediter från dessa projekt kan företagen därför balansera sitt eget koldioxidavtryck och visa sitt engagemang för att minska sin miljöpåverkan.

Frivilliga koldioxidmarknader är också ett sätt för hållbara projekt att få finansiering som kanske inte är tillgänglig genom traditionella finansieringsmekanismer. Genom att tillhandahålla en inkomstkälla för hållbara projekt kan koldioxidmarknaderna bidra till att påskynda övergången till en mer koldioxidneutral ekonomi.

När det gäller jordbruket kan utsläppsminskningar omfatta metoder som minskad jordbearbetning, plantering av täckgrödor, effektivare bevattningssystem, fodertillsatser som minskar metanhalten och installation av biogasanläggningar, för att nämna några exempel. Med hjälp av frivilligt deltagande på koldioxidmarknaden kan jordbrukarna få en ny inkomstkälla för sina insatser för att minska klimatförändringarna. Detta kan fungera som en finansieringsarm för de initiala investeringar som krävs och stödja jordbrukets långsiktiga ekonomiska lönsamhet, vilket är särskilt viktigt med tanke på de utmaningar som jordbrukarna står inför, t.ex. låga råvarupriser och höga kostnader för insatsvaror.

För att få in fler jordbruk på den frivilliga koldioxidmarknaden krävs samarbete mellan jordbrukare, mellanhänder på koldioxidmarknaden och köpare för att skapa öppna och rättvisa prisstrukturer. Med rätt stöd och incitament kan fler gårdar delta på dessa marknader och främja hållbara och ekonomiskt livskraftiga jordbruksmetoder samtidigt som man tar itu med den brådskande frågan om klimatförändringarna.

Som förmedlare av koldioxidmarknaden hjälper The Perfect Farm jordbrukarna att navigera i denna komplexa process för att främja ett motståndskraftigt och rättvist system för alla berörda parter.

Jordbrukare och investerare som är intresserade av att delta i den frivilliga koldioxidmarknaden? Kontakta oss här för att komma igång.