Landbruk har blitt identifisert som en kritisk sektor som har potensial til å ha en betydelig innvirkning på å redusere karbonutslipp. Etter hvert som verden blir stadig mer bevisst på virkningen av klimaendringer, leter flere industrier etter måter å redusere karbonfotavtrykket. Særlig landbrukssektoren er en betydelig bidragsyter til klimaendringene. I følge den siste rapporten publisert av Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), kommer 22 % av globale klimagassutslipp akkurat nå fra landbruk, skogbruk og arealbruk.

Ved å bringe flere gårder inn i det frivillige karbonmarkedet, kan vi derfor bidra til å håndtere klimaendringer samtidig som vi støtter den økonomiske levedyktigheten til bøndene våre.

De frivillige karbonmarkedene blir et stadig viktigere verktøy for bærekraftig finansiering fordi de gir en mekanisme for bedrifter til å investere i bærekraftige prosjekter som reduserer klimagassutslipp. Av den grunn, ved å kjøpe karbonkreditter fra disse prosjektene, kan selskaper motvirke sitt eget karbonfotavtrykk og demonstrere sin forpliktelse til å redusere deres miljøpåvirkning.

Frivillige karbonmarkeder gir også en måte for bærekraftige prosjekter å motta finansiering som kanskje ikke er tilgjengelig gjennom tradisjonelle finansieringsmekanismer. Ved å gi en inntektskilde for bærekraftige prosjekter, kan karbonmarkeder bidra til å akselerere overgangen til en mer karbonnøytral økonomi.

Når det gjelder landbruk, kan utslippsreduksjoner inkludere praksis som å redusere jordbearbeiding, planting av dekkvekster, bruk av mer effektive vanningssystemer, metanreduserende fôrtilsetning og installasjon av biogassanlegg, for å nevne noen. Ved hjelp av frivillig karbonmarkedsdeltakelse kan bøndene motta en ny inntektsstrøm for deres avbøtende innsats. Dette kan fungere som en finansieringsarm for forhåndsinvesteringen som trengs og støtte den langsiktige økonomiske levedyktigheten til gårdene deres, noe som er spesielt viktig gitt utfordringene bøndene står overfor, som lave råvarepriser og høye innsatskostnader.

Å bringe flere gårder inn i det frivillige karbonmarkedet vil kreve samarbeid mellom bønder, karbonmarkedsformidlere og kjøpere for å etablere transparente og rettferdige prisstrukturer. Med riktig støtte og insentiver kan flere gårder delta i disse markedene, fremme bærekraftig og økonomisk levedyktig landbrukspraksis samtidig som de tar opp det presserende problemet med klimaendringer.

The Perfect Farm, som karbonmarkedsformidlere, hjelper bønder med å navigere i denne komplekse prosessen for å fremme et robust og rettferdig system for alle involverte interessenter.

Bønder og investorer, interessert i å bli med i det frivillige karbonmarkedet? Ta kontakt med oss her for å komme i gang.