Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is het belangrijkste instrument van de Europese Unie om de landbouwers te steunen en de burgers een stabiele voedselvoorziening te garanderen.

Hier vindt u het strategisch plan voor het GLB van uw lidstaat: https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-
country/cap-strategic-plans-country_en

The Perfect Farm sluit aan bij de gemeenschappelijke strategische landbouwplannen van de EU door landbouwers te helpen duurzame praktijken toe te passen en toegang te krijgen tot financiering.

Hoewel de algemene doelstellingen van het GLB voor alle lidstaten dezelfde zijn, zoals voedselzekerheid, milieubescherming en ondersteuning van plattelandsgemeenschappen, kunnen de specifieke maatregelen en beleidslijnen in het plan van elk land verschillen.

De strategische plannen van het GLB zijn ontworpen om de specifieke behoeften en prioriteiten van elke lidstaat te weerspiegelen, hetgeen de diversiteit en de complexiteit van de Europese landbouwsector weerspiegelt, hetgeen betekent dat zij van land tot land aanzienlijk kunnen verschillen.

Elk land moet zijn eigen plan ontwikkelen, rekening houdend met zijn unieke landbouwsector, natuurlijke hulpbronnen en economische en sociale omstandigheden. Zij moeten flexibel en aanpasbaar zijn, zodat de lidstaten hun beleid en maatregelen kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden of nieuwe uitdagingen. Dit betekent dat de plannen mettertijd kunnen evolueren naarmate de landen ervaring opdoen met de uitvoering ervan en naarmate zich nieuwe prioriteiten aandienen.

Daarom is het voor beleidsmakers, belanghebbenden en landbouwers van essentieel belang om de strategische plannen van het GLB per land te begrijpen om het blijvende succes en de duurzaamheid van de Europese landbouwsector te garanderen.

Perfecte boerderij bloemen
Foto door Dan Meyers, Unsplash

GLB en de strategische plannen van het GLB

Artikel aangepast van: https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-04/approved-28-cap-
strategische-plannen-2023-27.pdf

Om de EU-landbouwsector te helpen het hoofd te bieden aan zowel lokale als mondiale uitdagingen, wil het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat in december 2021 is vastgesteld, bijdragen aan de overgang naar een slimme, duurzame, concurrerende, veerkrachtige en gediversifieerde landbouwsector om de voedselzekerheid op lange termijn te waarborgen. Tot de prioriteiten behoren steun om het inkomen en de veerkracht van landbouwbedrijven te vergroten, meer klimaatmaatregelen, bescherming van natuurlijke hulpbronnen, behoud en herstel van de biodiversiteit en versterking van het sociaaleconomische weefsel van plattelandsgebieden. Dit komt tot uiting in tien specifieke en één horizontale doelstelling, gekoppeld aan gemeenschappelijke EU-doelstellingen voor sociale, ecologische en economische duurzaamheid in de landbouw en in plattelandsgebieden.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, wordt de steun in het kader van het GLB op maat gesneden via nationale strategische plannen voor het GLB (LSD’s), die programmeringsinstrumenten zijn die door de lidstaten worden opgesteld en door de Commissie worden goedgekeurd. Deze plannen hebben betrekking op alle GLB-gerelateerde en door het GLB gefinancierde instrumenten die een lidstaat in de periode 2023-2027 op zijn grondgebied wil toepassen: rechtstreekse betalingen, specifieke interventies voor bepaalde marktsectoren en steun voor plattelandsontwikkeling. Dit maakt een strategische aanpak mogelijk om ervoor te zorgen dat alle beschikbare instrumenten complementair worden gebruikt.

De Russische oorlog tegen Oekraïne en de stijging van de grondstoffenprijzen hebben de toch al duidelijke druk van een veranderend klimaat nog versterkt, wat duidelijk maakt dat de doelstellingen op het gebied van milieu, klimaatactie en voedselzekerheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De lidstaten gebruiken hun strategische plannen voor het GLB als instrument om: de veerkracht van de landbouwsector van de EU te versterken; hun afhankelijkheid van synthetische meststoffen te verminderen; hun productiecapaciteit om te vormen volgens duurzamere productiemethoden; en de productie van hernieuwbare energie te bevorderen.

Hoewel de plannen zijn opgezet op basis van het gemeenschappelijk beleidsrechtskader, bevatten zij specifieke strategische keuzes met betrekking tot financiële toewijzing, specifieke vereisten en prioriteiten, die verband houden met de landbouwstructuur, milieu-uitdagingen en andere landspecifieke behoeften en factoren die op maat gesneden instrumenten en oplossingen vereisen. In overeenstemming met de verschuiving naar een meer prestatiegerichte aanpak voor de uitvoering van het beleid, bevatten de plannen ook een reeks indicatoren met bijbehorende streefcijfers, die het verwachte effect van de maatregelen in reactie op de
specifieke behoeften van elke lidstaat.