Den felles landbrukspolitikken (CAP) er EUs primære instrument for å gi støtte til bønder og sikre en stabil matforsyning til innbyggerne.

Finn medlemslandets CAP-strategiske plan her: https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-
country/cap-strategic-plans-country_no

The Perfect Farm er på linje med EUs felles landbruksstrategiske planer ved å støtte bønder til å ta i bruk bærekraftig praksis og få tilgang til finansiering.

Mens de overordnede målene for CAP forblir de samme for alle medlemsland, for eksempel å sikre matsikkerhet, beskytte miljøet og støtte landlige samfunn, kan de spesifikke tiltakene og retningslinjene som implementeres i hvert lands plan variere.

De strategiske CAP-planene er utformet for å reflektere de spesifikke behovene og prioriteringene til hvert medlemsland, som gjenspeiler mangfoldet og kompleksiteten til Europas landbrukssektor, noe som betyr at de kan variere betydelig mellom land.

Hvert land er pålagt å utvikle sin egen plan, som tar hensyn til sin unike landbrukssektor, naturressurser og økonomiske og sosiale forhold. De er ment å være fleksible og tilpasningsdyktige, slik at medlemslandene kan justere sin politikk og tiltak som svar på endrede omstendigheter eller nye utfordringer. Dette betyr at planene kan utvikle seg over tid etter hvert som landene får erfaring med implementeringen og nye prioriteringer dukker opp.

Derfor er det avgjørende for beslutningstakere, interessenter og bønder å forstå CAP-strategiske planene etter land for å sikre fortsatt suksess og bærekraft for den europeiske landbrukssektoren.

Perfekte gårdsblomster
Foto av Dan Meyers, Unsplash

CAP og CAP Strategiske planer

Artikkel tilpasset fra: https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-04/approved-28-cap-
strategiske-planer-2023-27.pdf

For å hjelpe EUs jordbrukssektor med å takle både lokale og globale utfordringer, har den nye felles landbrukspolitikken, vedtatt i desember 2021, som mål å bidra til overgangen til en smart, bærekraftig, konkurransedyktig, robust og diversifisert landbrukssektor for å sikre langsiktig mat sikkerhet. Prioriteringer inkluderer å gi støtte for å øke inntekter og motstandskraft på gårder, trappe opp klimatiltak, beskytte naturressurser, bevare og gjenopprette biologisk mangfold samt styrke den sosioøkonomiske strukturen i landlige områder. Dette gjenspeiles i ti spesifikke og ett tverrgående mål, knyttet til felles EU-mål for sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft i landbruket og rurale områder.

For å nå disse målene skreddersyr CAP støtte gjennom nasjonale CAP Strategic Plans (CSP), som er programmeringsverktøy utarbeidet av medlemsstatene og godkjent av Kommisjonen. Disse planene dekker alle CAP-relaterte og CAP-finansierte instrumenter som en medlemsstat utformet for å implementere på sitt territorium i løpet av 2023-2027: direkte betalinger, intervensjoner spesifikke for visse markedssektorer og støtte til bygdeutvikling. Dette åpner for en strategisk tilnærming for å sikre at alle tilgjengelige verktøy brukes på en komplementær måte.

Den russiske krigen mot Ukraina og råvareprisstigningen har forverret det allerede tydelige presset fra et klima i endring, og fremhever den integrerte koblingen i å ta opp miljø-, klima- og matsikkerhetsmål. Medlemsstatene bruker sine CAP-strategiske planer som et verktøy for å: styrke motstandskraften til EUs landbrukssektor; redusere deres avhengighet av syntetisk gjødsel; transformere sin produksjonskapasitet i tråd med mer bærekraftige produksjonsmetoder; og fremme produksjon av fornybar energi.

Mens utformingen deres er basert på det felles politiske juridiske rammeverket, angir planene spesifikke strategiske valg knyttet til økonomisk allokering, spesifikke krav og prioriteringer, som er knyttet til oppdrettsstrukturen, miljøutfordringer og andre landspesifikke behov og faktorer som krever skreddersydde verktøy og løsninger. I tråd med overgangen til en mer resultatbasert tilnærming for implementering av politikk, inkluderer planene også et sett med indikatorer med tilhørende mål, som fanger opp den forventede effekten av intervensjonene som svar på
spesifikke behov i hver medlemsstat.