European Biogas Association har släppt ett bakgrundsdokument som betonar biogasens och biometanens roll för att uppnå medelfristiga mål för minskning av växthusgaser och klimatneutralitet till 2050.

Här följer några viktiga punkter från rapporten:

  • Biogas och biometan är förnybara energikällor som ersätter fossila bränslen och undviker utsläpp i samband med användningen.
  • Biogas används ofta i kraftvärmeverk och uppgraderas i allt högre grad till biometan, som kan injiceras i gasnät och användas i traditionella gastillämpningar.
  • Biogasproduktion från djurgödsel fångar upp metan som annars skulle släppas ut, vilket minskar utsläppen från jordbruket.
  • Biogas- och biometanproduktion producerar också rötrest, ett grönt gödselmedel som kan ersätta mineralgödsel, minska utsläppen i samband med produktionen och bygga upp organiskt kol i marken.
  • Att använda mellangrödor i växtföljden kan också öka den organiska tillförseln till jorden och bygga upp organiskt kol i jorden, vilket möjliggörs genom anaerob nedbrytning.
  • Vid produktion av biometan produceras en koncentrerad CO2-ström som kan återanvändas i power-to-X-cykler.
Wolfgang Hasselmann, Unsplash

World Biogas Association uppskattar att biogas- och biometanindustrin kan minska de globala utsläppen av växthusgaser med 10-13 %. Med avancerad teknik och ökad övervakning kommer dessa branschers potential att bidra till klimatneutralitet sannolikt att öka i framtiden.

Det nyligen antagna kaliforniska lagförslaget Senate Bill 308, Carbon Dioxide Removal Market Development Act, kan vara ett tecken på en växande trend mot att stimulera koldioxidnegativa tekniker och metoder globalt. Enligt lagförslaget ska den statliga styrelsen senast i slutet av 2027 anta bestämmelser som innebär att vissa utsläppsenheter måste köpa negativa utsläppskrediter som motsvarar en viss mängd av deras växthusgasutsläpp.

När fler regioner och länder sätter upp ambitiösa klimatmål kan det finnas en ökad efterfrågan på koldioxidnegativa krediter som kan bidra till att uppnå dessa mål, vilket ger en möjlighet för biogas- och biometanindustrin att expandera och förnya sig.

The Perfect Farm underlättar skapandet av premiumkolkrediter genom produktion av biometan och biogas från animaliskt avfall. Dessa krediter kan köpas av organisationer som vill uppnå sina utsläppsminskningsmål i kombination med sina pågående åtgärder för att minska utsläppen.