European Biogas Association har udgivet et baggrundspapir, der understreger den rolle, biogas og biometan spiller for at nå de mellemfristede mål for reduktion af drivhusgasser og klimaneutralitet inden 2050.

Her er et par hovedpunkter fra artiklen:

  • Biogas og biometan er vedvarende energikilder, der erstatter fossile brændstoffer, så man undgår de emissioner, der er forbundet med brugen af dem.
  • Biogas bruges ofte i kraftvarmeværker og opgraderes i stigende grad til biometan, som kan injiceres i gasnettene og bruges i traditionelle gasapplikationer.
  • Biogasproduktion fra dyregødning opsamler metan, der ellers ville blive udledt, og reducerer udledninger relateret til landbruget.
  • Biogas- og biometanproduktion producerer også digestat, en grøn gødning, der kan erstatte mineralsk gødning, reducere emissioner i forbindelse med produktionen og opbygge organisk kulstof i jorden.
  • Brug af mellemafgrøder i sædskiftet kan også øge det organiske input til jorden og opbygge organisk kulstof i jorden, hvilket muliggøres af anaerob nedbrydning.
  • Under produktionen af biometan produceres en koncentreret CO2-strøm, som kan genbruges i power-to-X-cyklusser.
Wolfgang Hasselmann, Unsplash

World Biogas Association anslår, at biogas- og biometanindustrien kan reducere de globale drivhusgasemissioner med 10-13 %. Med avancerede teknologier og øget overvågning vil disse industriers potentiale for at bidrage til klimaneutralitet sandsynligvis stige i fremtiden.

Den nylige vedtagelse af Californiens Carbon Dioxide Removal Market Development Act, Senate Bill 308, kunne signalere en voksende tendens til at tilskynde til kulstofnegative teknologier og praksisser globalt. Lovforslaget kræver, at delstatens bestyrelse inden udgangen af 2027 vedtager regler, der kræver, at visse emitterende enheder køber negative emissionskreditter svarende til en bestemt mængde af deres drivhusgasemissioner.

Efterhånden som flere regioner og lande sætter ambitiøse klimamål, kan der være en stigende efterspørgsel efter kulstofnegative kreditter, der kan hjælpe med at nå disse mål, hvilket giver biogas- og biometanindustrien mulighed for at udvide og innovere.

Perfect Farm gør det lettere at skabe førsteklasses kulstofkreditter gennem produktion af biometan og biogas fra animalsk affald. Disse kreditter kan købes af organisationer, der ønsker at nå deres mål for emissionsreduktion i kombination med deres igangværende afbødningsindsats.