ALFA Spain är inriktat på att påskynda implementeringen av biogaslösningar i sex EU-länder. Genom att tillhandahålla efterfrågestyrt stöd till djuruppfödare och avslöja dynamiken på biogasmarknaden för alla intressenter, syftar ALFA till att främja marknadsintroduktionen av biogasproduktionsteknik som använder gödsel som biomassa. Detta kommer att öka produktionen av förnybar energi i EU och minska utsläppen från obehandlat avfall från boskapsuppfödning.

Perfect Farms plattform syftar till att stödja europeiska djuruppfödare genom att effektivisera deras tillgång till biogasteknik. Vi erbjuder en värdefull möjlighet för djuruppfödare inom EU/EES som vill öka lönsamheten och samtidigt minska utsläppen. Genom att specialisera sig på att hitta leverantörer av biogasanläggningar inom jordbrukarnas områden som kvalificerar sig för koldioxidmarknaden och hantera den fullständiga certifieringsprocessen för anaerob rötningsinstallation, gör Perfect Farm det möjligt för jordbrukare att få tillgång till nya inkomstströmmar samtidigt som den tid och ansträngning som krävs minimeras.

Hannah Busing, Unsplash

Som en del av detta unika partnerskap kommer Perfect Farm och ALFA Spain att samarbeta i workshops för att utbilda jordbrukare om de finansiella och tekniska verktyg som finns tillgängliga för att underlätta skalbar användning av biogaslösningar. Vi kommer att ta upp vanliga frågor kring biogas och belysa dess potentiella fördelar.

Tillsammans hoppas vi kunna inspirera en ny generation europeiska jordbrukare som inte ser avfall från boskap som en börda, utan som en möjlighet. Genom att certifiera utsläppsminskningarna från biogasanläggningar och föra in gårdarna på den frivilliga marknaden för koldioxidkrediter kan vi öka gårdarnas lönsamhet och främja införandet av hållbara metoder.

Genom våra gemensamma ansträngningar kan jordbrukarna omvandla avfall till energi, öppna upp nya inkomstkällor och bidra till en hållbar framtid för den europeiska boskapsskötseln.

LÄS
MER


OM

ALFA-
PROJEKTET